Mgr Stefan Kosiewski to Colonel Corban Spraker M20 Petycja w sprawie elektrowni Szalejów Dolny 20190903 ME SOWA

Napsal sowa (») 3. 9. v kategorii NAROD MA PRAVO SE BRANIT, přečteno: 394×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinemuszelki/m20-dzwon-img-20190902-133031.jpg

https://vk.com/photo467751157_457241888

Screenshot-2019-09-03-petycja-w-sprawie-elektrowi-szalejow-dolny-20190903-mgr-stefan-kosiewski-do-pk-corban-spraker-pdf1Szanowny Panie Pułkowniku,

dobrze wiemy, jak bardzo Prezydent Donald Trump ma w krwi stosunek do Niemiec i Narodu Polskiego, albowiem dał temu dowód w ostatnich dniach; niech Bóg chroni Amerykę przed uderzeniem dzisiaj huraganu Dorian, który można było pokonać w zarzewiu taktycznym użyciem jednej, pokojowej bomby pogodowej.

Niestety, pożydeczne większości doradców prezydentów są prymitywnie zacofane, jak np. w telewizji Tomasza Lisa na onecie były doradca prezydenta RP prof. Roman Kuźniar, który ośmielił się skomentować ostatnią wizytę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike Pence przemilczając doniosłą obecność we Warszawie Pani Ambasador Mosbacher, Georgette i zapominając o jej historycznej zapowiedzi, że Polacy będą latać do USA jeszcze przed zakończeniem jej Misji w Polsce.

Screenshot-2019-09-04-sowa-auf-twitter-amerykaskie-bomby-z-polskim-trotylem-https-t-co-mtbw64onch-przemilczajc-donios

Prof. Kuźniar był doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta Bronisława Komorowskiego, który był jawnym agentem tajnych służb Ludowego Wojska Polskiego zarządzanego przez tajne służby Sztabu Generalnego w Moskwie, prywatnie zięć pułkownika Służby Bezpieczeństwa o nazwisku Dziadzia, prowadzony w tzw. opozycji demokratycznej w PRL przez własną teściową, która z oficera w Służbie Bezpieczeństwa przeszła na etat w Prokuratorze RP.

Kuźniar zapisał się w historii obronności III RP przejściem na stronę rosyjską (do punktu kontaktowego w: Mineralnyje Wody), urywając się prowadzącemu go doświadczonemu przewodnikowi na wyprawie w góry Kaukaz, mojemu Koledze ze Zakopanego, emerytowanemu profesorowi filozofii, Markowi Głogoczowskiemu, którego cudowne uzdrowienie wymodliłem, nie chwaląc się, u Dobrego Pana Boga jeszcze przed wycięciem w Krakowie z Marka głowy raka oczodołu.

Prezydent Komorwoski ukrywał przed Narodem Polski utajniony załącznik do raportu Macierewicza i Naimskiego o agentach Wojskowych Służb Informacyjnych, utrzymywanych w tzw. Polsce po Magdalence. Ten sam załącznik ukrywa do dzisiaj Prezydent Andrzej Duda, zięć mojego Kolegi po piórze, żydowskiego poety piszącego w języku polskim, Julka Kornhausera z Gliwic. Matka Dudy używa nazwiska Milewska-Duda, tymczasem gen. Milewski był zastępcą partyjnym I Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gen. Jaruzelskiego.

Jarosław Kaczyński, którego pycha i debilizm wsadziły na centralnym miejscu Uroczystości zorganizowanych we Warszawie w  rocznicę napadu na Wieluń hitlerowskich Niemiec '39 r., jeszcze jako prezes partii Porozumienie Centrum  spotykał się (nie tylko dla prywatnej uciechy homoseksualisty) z biseksualnym oficerem prowadzących z WSI. Na starość utrzymuje zażyłe kontakty z obywatelem Wielkiej Brytanii, Richardem Czarneckim, prywatnie zięciem gen. Hermaszewskiego, absolwenta Szkoły Sztabu Generalnego w Moskwie, członka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. Jaruzelskiego, będąc ojcem nożownika sylwestrowego 2019 r., który w prywatnym mieszkaniu w stolicy dziabnął nożem kochanka własnej żony po tym, jak wyparowały z jego głowy KO krople podane figurantowi do alkoholu; cała ta banda złoczyńców kandyduje bezkarnie do Sejmu i Senatu RP z listy koalicji partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego.

PDF: https://vk.com/doc467751157_514709176

M20-screenshot-2019-09-03-ciana1

Popieram petycję i wzywam wojsko amerykańskie, zgodnie z Ustawą Sejmu o użyciu obcych wojsk na terytorium RP, do niezwłocznego przesunięcia terytorialnego sił i środków użytych bezprawnie przez WP w stolicy do przesyłania gówna z jednego brzegu Wisły na drugi, bez otrzymanego zezwolenia na roboty budowlane na głównej rzece Polin; zatrzymać należy przeciwnika na działce 38/3 w Szalejowie Dolnym w trybie nakazowym, za pominięciem Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie i Ministra Błaszczaka.

Kanał Młynówki nie może być wyłączony samowolą budowlaną żydoskiej mafii Kaczyńskiego (prowadzonego przez panią Basię Skrzypek, oficera prowadzącego gen. Janiszewskiego z GRU), ze zaopatrywania siedmiu stawów rybnych, ryb jadalnych, we Wodne Wody Polskie, których zadania wyznaczyła dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna), w tym przygotowanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, których to planów szczegółowych nie przedstawiła dotychczas społeczności Szalejowa Dolnego - Wsi RETRO Dyrekcja Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie.

Z Panem Bogiem Za Polski Komitet Narodowy Magister der polnischen Philologie Universität in Katowice Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. Leiter Frankfurt am Main, 3. September 2019 do: Płk Corban Spraker Szef Biura Biuro Współpracy Obronnej (ODC) Ambasada USA Al. Ujazdowskie 29/31 00-540 Warszawa Tel.: +48 22 504 2000 Fax.: +48 22 625 3478 E-mail: WarsawODC@state.gov https://vk.com/wall467751157_642 

do wiadomości: 

Алексей Николаевич Назаревский Восток - 73 Начальник Клуба Товарищей Военного Института Иностранных Языков Красной Армии Проректор ШЗС при КТ ВИИЯ КА president@clubvi.ru www.clubvi.ru Всегда с уважением и всегда на связи,

Александр Гарунович Ибрагимов Запад - 78 Ректор Школы Здравого Смысла при КТ ВИИЯ КА (Школа создана в 2008) Вице-президент КТ ВИИЯ КА alexibr@mail.ru http://shzs.info/

https://vk.com/photo467751157_457241891 

Screenshot-2019-09-04-linkedin

 I support the petition and call on the US military, in accordance with the Sejm Act on the use of foreign troops on the territory of the Republic of Poland, to immediately move territorial shifts of the forces and means unlawfully used by the Polish Army in the capital to send shit from one bank of the Vistula to the other, without permission for construction works on the main the Polin river; the opponent should be stopped on plot 38/3 in Szalejów Dolny, by way of ordinance, bypassing the Basin Management in Nysa, National Water Farms and Minister Bszczak.

The Młynówka Canal cannot be excluded from the construction arbitrariness of the Jewish mafia Kaczyński (run by Mrs. Basia Skrzypek, officer leading General Janiszewski from GRU), from supplying seven fish ponds with Polish Water Waters, whose tasks were set out in Directive 2000/60 / EC establishing a framework for community action in the field of water policy (Water Framework Directive), including the preparation of draft water management plans in river basin areas, which detailed plans have not yet been presented by the Szalejów Dolny - RETRO Village community Directorate of the Catchment Board in Nysa State Water Holding Polish Water. With God For the Polish National Committee MA Stefan Kosiewski (PKN)

1239/5000 Я поддерживаю петицию и призываю военных США в соответствии с Законом Сейма об использовании иностранных войск на территории Республики Польша немедленно перенести территориальные перестановки сил и средств, незаконно используемых польской армией в столице, для отправки дерьма с одного берега Вислы на другой без разрешения на строительные работы на главной река Полин; противник должен быть остановлен на участке 38/3 в Салеюв-Дольны приказом в обход Управления водосборного бассейна в Нысе у Польского водного холдинга и министра Бщака.

Млынувский канал не может быть исключен из произвола строительства еврейской мафии Качиньского (руководит г-жа Бася Скшипек, офицер, возглавляющий генерала Янишевского из ГРУ), из снабжения семи рыбоводных прудов польскими водными водами, задачи которых были определены в Директиве 2000/60 / ЕС, устанавливающей основу для общественных действий. в области водной политики (Водная рамочная директива), включая подготовку проектов планов управления водными ресурсами в районах речных бассейнов, подробные планы которых еще не были представлены Управлением сельских общин Szalejów Dolny - RETRO при водосборном бассейне Государственного водного холдинга Ныса Польская вода. С богом За польский национальный комитет М.А. Стефан Косевский (PKN)  PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/mgr_stefan_kosiewski_to_colonel_corban_spraker_m20

Screenshot-2019-09-04-to-colonel-corban-spraker-m20-petycja-w-sprawie-elektrowi-szalejow-dolny-pdo477-pdo476

1239/5000 Ich unterstütze die Petition und fordere das US-Militär auf, gemäß dem Sejm-Gesetz über den Einsatz ausländischer Truppen auf dem Territorium der Republik Polen unverzüglich territoriale Verschiebungen der von der polnischen Armee in der Hauptstadt rechtswidrig verwendeten Streitkräfte und Mittel vorzunehmen, um Scheiße von einer Weichselbank zur anderen zu befördern, ohne die Genehmigung für Bauarbeiten an der Hauptstraße der Fluss Polin; Der Gegner sollte auf dem Grundstück 38/3 in Szalejów Dolny per Verordnung gestoppt werden, wobei die Beckenverwaltung in Nysa, die nationalen Wasserfarmen und Minister Bszczak umgangen werden.

Der Młynówka-Kanal ist nicht von der Bauwillkür der jüdischen Mafia Kaczyński (geleitet von Frau Basia Skrzypek, Generaldirektorin Janiszewski von der GRU) ausgeschlossen, die sieben Fischteiche mit polnischem Wasser versorgte, dessen Aufgaben in der Richtlinie 2000/60 / EG zur Schaffung eines gemeinschaftlichen Aktionsrahmens festgelegt waren auf dem Gebiet der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie), einschließlich der Ausarbeitung von Entwürfen für die Wasserbewirtschaftung in Flusseinzugsgebieten, deren detaillierte Pläne noch nicht von der Direktion der Dorfgemeinschaft Szalejów Dolny - RETRO des polnischen Wassereinzugsgebiets in Nysa vorgelegt wurden. Mit Gott Für das polnische Nationalkomitee MA Stefan Kosiewski (PKN)

Screenshot-2019-09-05-pentagon-przedstawi-wykaz-wstrzymanych-inwestycji-wojskowych-na-licie-jest-polska

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/09/kaczynski-wystapi-w-oklepanej-roli.html

Screenshot-2019-09-04-mgr-stefan-kosiewski-to-colonel-corban-spraker-m20-petycja-w-sprawie-elektrowi-szalejow-dolny-2019090

Aspołeczna kanalia Kaczyńskiego, https://vk.com/video467751157_456239168  Zdzisław Pantal na posadzie przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach judził radnego Klepca do pogromu antypolskiego słowami: „Zobacz tego skurwiela Łyczbę, jaki z nimi kolega, gonić chuja i koniec”! https://gora.naszemiasto.pl/radny-o-mieszkancu-zobacz..

Screenshot-2019-09-03-sowa-auf-twitter-okazja-do-udziau-w-pielgrzymce-statkiem-po-rzece-razem-z-moj-parafi-do-miejsca-z

 https://twitter.com/sowa/status/1168969309097484288

 Желаем Вам победы! Zhelayem Vam pobedy! Życzymy zwycięstwa! We wish you victory!

-----Wiadomość oryginalna----- Od: Алексей Назаревский В-73 <president@clubvi.ru> Wysłano: wtorek, 3 września 2019 22:29 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Re: Petycja w sprawie elektrowi Szalejów Dolny 20190903 Mgr Stefan Kosiewski do Płk Corban Spraker

Screenshot-2019-09-03-ciana2

Screenshot-2019-09-03-sowa-auf-twitter-msza-w-w-dniu-w-bartolemeusza-patrona-parafii-cesarskiej-katedry-we-frankfurcie

Szanowny Panie Starszy Sierżancie Sztabowy Tracz,

w związku z postępowaniem sprawdzającym 1D-2044/19, PR Ko 1808.2019 w sprawie zawiadomienia przekazanego przez Prokuraturę Rejonową w Łodzi-Śródmieściu; dotyczy sprawy PR Ko 1808.2019 Prokuratury Rejonowej dla Łodzi-Śródmieścia, w sprawie zawiadomienia z dnia 26 sierpnia 2019 roku, dziękuję uprzejmie za nadesłane Wezwanie do stawiennictwa w I Komisariacie Policji w Łodzi "pry ul. Sienkiewicza 28/30 pok. 223 na dzień 11 wrześniaa 2019 roku", na godzinę 10:00 w celu przeprowadzenia czynności przyjęcia ode mnie protokolarnego zawiadomienia o przestępstwie, "co jest niezbędne do kontunowania postępowania przygotowawczego", jednakże - powiedzmy to sobie wyraźnie oraz dobitnie Czytelnikom i świadkom naszej korespondencji, ponieważ Panu nie trzeba tego przypominać - nie posiada niestety przyjęte przez Pana Sierżanta postępowanie osadzenia w kodeksie postępowania prawnego; w stosunku do przestępstw zbrodni stanu, które jako najbardziej niebezpieczne dla państwa i Narodu Polskiego winny być ścigane z urzędu.

Screenshot-2019-09-05-sowa-auf-twitter-mf-gov-pl-morawieckim-premierrp-economic-forum-facebook-i-google-z-przywilejami-d

Oczywiście chciałbym zawsze i niezwłocznie służyć, będąc konstytucyjnie zobowiązany do pomocy obywatelskiej, organom państwa polskiego, zarówno Policji jak i Prokuraturze, w celu ujęciu sprawców najcięższych przestępstw w Polsce rządzonej przez mafię nikczemnych złoczyńców, która wywodząc się z tajnych służb wojskowych żydokomuny PRL-u, używa w Unii Europejskiej XXI w. i w systemie obrony państw NATO, do swoich prywatnych potrzeb, wojska demokratycznej rzekomo Rzeczypospolitej Polskiej, która daje zwyczajnie dupy nie przymierzając, niczym Jarosław Kaczyński dawał podporucznikowi Poleszukowi i wszystkim prowadzącym go osobiście kierowcom, Członkom Zarządu Spółki Srebrna; czy to dostarczając za grube miliony grochówki dla prywatnej imprezy milionera Jurka Owsiaka, syna ubowca, czy używając bezprawnie helikopterów po nocy, w strefie ciszy na Mazurach tylko po to, żeby miliarderowi Starakowi, czy Woźniakowi Policja z prokuratorem mogła przewieźć bezprawnie na prywatną posiadłość trupa pasierba celem dokonania zabiegu kosmetycznego po wszystkim, jak na filmie Ojciec chrzestny, użytego na utarcie do tego niestosownym, ponieważ bezczelnym papierkiem z prosektorium w Białymstoku, nie zaś w Olsztynie, właściwym terytorialnie.

 Screenshot-2019-09-03-sowa-magazyn-m20_2

Mam nadzieję, że Pułkownik Corban Spraker, Szef Biura Współpracy Obronnej (ODC) przy Ambasadorze USA Georgette Mosbacher, wyjaśni cywilowi partyjnemu, koledze Kaczyńskiego, Błaszczakowi, który wciąż robi za Ministra Obrony Narodowej RP, że pontonowa samowolka budowlana na Wiśle jest tym samym, co kondonowe zabezpieczanie się przed brudami spermy przez Kaczyńskiego po spotkaniach kontaktowych z prowadzącym szefa partii Porozumienie Centrum oficerem Wojskowych Służby Informacyjnych, z rodowodem GRU w Moskwie i krytego przez Kaczyńskiego gen. Janiszewskiego po studiach generalskich w Moskwie, posiada sens jedynie ze względów estetycznych dla biseksualisty, albowiem do dupy - mówiąc językiem wojskowych - jest taki kondon, czy ponton na rzece, który zablokował swobodną żeglugę śródlądową w Polsce tylko po to, żeby Kaczyński mógł demonstracyjnie przed wyborami do Sejmu i Senatu przerzucić gówno pod mostem na drugi brzeg Wisły, jak gdyby Rosjanie nie umieli przeprawić się '44 r. po czynnych przecież mostach do Powstańczej Warszawy, zaś robiący za ministra Błaszczak nie umiał rozkazać podwieszenia pod istniejącym mostem tej rury przesyłowej, przesyłającej nieczystości tak, żeby Królową Rzek Polskich pozostawić spławną i niepokalaną, jak w Poemacie Narodowym "Flis" Klonowica, Sebastiana. Poety Polski.

M20-screenshot-2019-09-04-kryptosyjonizm-ukryte-ydostwo-133-zdjcia-vk

Jako osoba zagraniczna, przebywająca od 15 grudnia 1982 r. na wymuszonej na niej emigracji politycznej w Niemczech, nie mogę sobie wyobrazić, że za płotem sąsiedzkim, pod którym mam już prawo, jako zasiedziały w Niemczech od 37 lat emigracji politycznej, obywatelem RFN tymczasem, prawo posadzenia słodkiego agrestu tudzież cierpkiego rabarbaru alibo truskawek rządek na ogródkach działkowych, że jakiś złoczyńca sprywatyzowany ze żydokomunistycznych służb tajnych wojskowych, miliarder tzw. (słup dla Organizacji) wykorzysta księdza Sowę, nie osądzonego jeszcze za sprzedanie bezprawne logo katolickiego Radia PLUS, własności Episkopatu Polski, jak nie ks. Sowy jest Rada Nadzorcza spółki skarbu państwa, w której obsadziły go na synekurze z byłym szefem BOR-u, nie osądzonym za zniszczenie dowodów w sprawie (karty SIM, wszystkich uczestników pamiętnej wycieczki tupolewem), zamordowania 96 obywateli RP w katastrofie powietrznej 10 kwietnia 2010 w okolicach Smoleńska, że do pogrzebania bezprawnego pod płotem miejscowego sąsiada na Mazurach, do pochowania trumny ze zwłokami pasierba użyje się ks. Sowę, nie ks. Isakowicza-Zaleskiego, ale trzech biskupów powinno prowadzić kondukt miliardera, bo go na to stać, Arcybiskupów Krakowa, Warszawy i Olsztyna stać opłacić, bo proszę sobie wyobrazić, że na Bałutach zaczną żydy chować sobie pod płotem na działkach pracowniczych, wypracowane do cna 14-latki z Ukrainy, swego czasu sprowadzane do burdelu na Podkarpaciu dla Marszałka Sejmu Kuchcińskiego, albo narkomanów zaczną zakopywać pod płotami z pokolenia kolegów partyjnych Kaczyńskiego, wiernych jak "Pies", pseudonim, o długich włosach dla zakrycia nosa garbatego zasiadający w ławie Sejmu RP; dla spokoju wiecznego ćpunów, którzy motorówkami zakłócali po nocach ciszę nocną Polakom i Katolikom zakochanym w swoich Małżonkach, nie kłócących się ze żonami i nie podwożących po nocy (o drugiej w nocy!) 27-letnich panienek przez czterdziestolatka, przy zrozumiałym, milczącym braku reakcji Policji, która wiedziała, że jezioro jest wojskowe, jak połowa Mazur! I nie pojechała wzywana do interwencji o godz. 2 w nocy, kiedy jeszcze topielec mógł unosić się swobodnie na powierzchni, jasny przy księżycu do zlokalizowania a może i do uratowania po operacji, w medycynie cuda się przecież zdarzają, żeby tylko wspomnieć raka prof. Głogoczowskiego, nie mówiąc o moich przypadłościach kompleksowych, systemowych, antysystemowych, kontestatorskich; mogę oczywiście w każdej chwili stawić się z pomocą Bożą cało w Konsulacie USA we Frankfurcie nad Menem, celem złożenia stosownych wyjaśnień na ręce Konsula Generalnego RP, Jakuba Wawrzyniaka, syna radcy handlowego Ambasady RP, którego poznałem i polubiłem przy okazji organizowania, jeszcze przed wejściem do Unii,  promocyjnych dla Polski konferencji w Haus Griesheim, Polnisches Kulturzentrum e.V. 

Mogę także udać się na drugi brzeg Menu do Konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej, nie mam żadnych obiekcji. Mogę wreszcie przybyć do Kosnsulatu Federacji Rosyjskiej, albo do Konsulatu Republiki Francji, za kościołem św. Antoniego przy Savigny Str., z którego lewacka masoneria Daniela Kohn-Bendita wyrzuciła przed wielu laty Msze św. odprawiane w języku polskim, przy odnotowanym przez "Frankfurter Rundschau" moim, jedynym głosie sprzeciwu.

Historyczna wspólnota kulturowa Niemców i Rosjan; Dostojewski we Wiesbaden i Tołstoj w Bad Soden przemawiają na korzyść współczesnych spotkań polityków, oświadczeń prezydentów Francji i Rosji, jak wspólnota wolnomularzy historycznych: Pulaski & Kosciuszko przemawia za świetlanym umiłowaniem ludzkości przez Wielkich Finansistów USA i Filantropów Naszych Czasów, o całe Piekło bogatszych Sorosów od nas, szarych obywateli, Szanowny Panie Sierżancie Sztabowy Policji Tracz, nie w pieniądzach bogatszych wymiernie rzecz jasna, które można im wszystkim przecież w każdej chwili odebrać jednym Traktatem Własnościowym, zarządzeniem o Skutecznej Egzekucji Dóbr i Praw w Rzeczypospolitej Polskiej, ale bogatszych we wtajemniczenia wyniesione, znowu: nie z narad wojskowych w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie, lecz ze zamkniętych dla niewtajemniczonych, ezoterycznych warsztatów Loży Izydy na Wschodzie Belwederu, Loży Dwóch Orłów i Loży Okrągłego Stołu w Pałacu Saskim, który Andrzej Duda z homoseksualnym Jarosławem Kaczyńskim, otoczonym dla picu damami z podwórka (koleżankami dzisiaj robiącymi za sędziny) chciałby odbudować ku chwale Orderu króla Sasa, za którego oskubano niemiłosiernie podatkami Polskę i Polaków, ażeby zbudować mogli budowniczy świata tego barokowe Drezno, przepyszne, nie dla nas.

Dla Nowiny-Konopki, kolegi Kaczyńskiego od tzw. okrągłego stołu gen. Jaruzelskiego i przybocznego Macierewicza, dla frankisty Naimskiego zabezpieczającego, robiącego za żydoamerykańskie plecy w trzecim rzędzie na trybunie pozbawionych honoru geszefciarzy, robiącego za poparcie i obstawę dyktatora państwa odzyskanego w Magdalence 1989, zdaniem wyjętym z przemówienia Dudy, którego nie trzeba tu przytaczać, wygłoszonego do pomnika Lecha Kaczyńskiego, wskazującego z cokołu dłonią Członka Grupy Windsor na Grób Nieznanego żołnierza z prochami z pól bitewnych, nie z Wielunia zbombardowanego 1 września 1939 r. przez samoloty Lutfwaffe Hermanna Göringa, co było pretekstem do pokazówki przedwyborczej PiS-u.

Miejscem złożenia wyjaśnień może być prywatna kancelaria adwokacka, którą prowadzi we Frankfurcie nad Menem szanowany przez Polaków we Frankfurcie, Niemców i Członków Gminy, Rechtsanwalt Klaus Sturmfels, Konsul Honorowy RP we Frankfurcie nad Menem.

Z Szacunkiem Stefan Kosiewski https://gloria.tv/audio/GrgixrK93CRa3TVJZ7W3JEGVw

Screenshot-2019-09-04-stefan-kosiewski

 

Wychowanie dla przyszlosci PDO477 o dzialaniu w strukturach MS i MSWiA zorganizowanych grup ZR von Stefan Kosiewski FO Studia Slavica et Khazarica 20170527 ME SOWA mysowa 27 maj 2017 https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA  

  http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Wychowanie-dla-przyszlosci-PDO477-o-dzialaniu-w-strukturach-MS-i-MSWiA-zorganizowanych-grup-ZR-von-Stefan-Kosiewski-FO-Studia-Slavica-et-Khazarica

Jaroslaw Kaczynski kryminalne powiazania PDO476 NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI Trump Tower FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica 20170525 ME SOWA Pidgin_Art mysowa 25 maj 2017 https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Jaroslaw-Kaczynski-kryminalne-powiazania-PDO476-NIEBEZPIECZNE-ZWIAZKI-Trump-Tower-FO-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-2

Theo, wir fahren nach Lodz https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/05/

https://vk.com/photo467751157_456239601

 

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/307967566337247

 https://sowamagazyn.blogspot.com/2019/09/wezwanie-do-stawiennictwa-w-i-kp-kmp-w.html   Sep 3 2019

Wezwanie do stawiennictwa w I KP KMP w Łodzi 11 września 2019 celem przyjęcia od Pana protokolarnego zawiadomienia o przestępstwie PR Ko 1808.2019 Prokuratury Rejonowej dla Łodzi-Śródmieścia, w sprawie zawiadomienia z dnia 26 sierpnia 2019 roku https://vk.com/wall467751157_644 

PDF: Mgr Stefan Kosiewski to Colonel Corban Spraker M20 Petycja w sprawie elektrowi Szalejow Dolny 20190904 ME SOWA 3D PDO477 PDO476-scalone 

Mgr Stefan Kosiewski to Col... by Stefan Kosiewski on Scribd

https://sowamagazyn.blogspot.com/2019/09/wezwanie-do-stawiennictwa-w-i-kp-kmp-w.html

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/09/kaczynski-wystapi-w-oklepanej-roli.html

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a osm