„Slovenský zväz odboja proti totalite“. Tretí odboj ako koalícia antikomunistických a protitotalitných síl Slovenskej republiky?

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineszcspv-sr/veniec.jpg

Návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných

Stefan Kosiewski Kręgi rozszerzone  -  22:12

  „Slovenský zväz odboja proti totalite“. Tretí odboj ako koalícia antikomunistických  a protitotalitných  síl Slovenskej republiky?  http://szcpv.org/14/obr/pv_zpko2014.pdf

  Návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných

(...)Prioritou nového  právneho subjektu je boj proti prejavom, neonacizmu a rasovej neznášanlivosti a  proti akejkoľvek forme totalitarizmu a komunizmu. Cieľom je  dosiahnutie jednoty  pri praktickom uplatňovaní  Všeobecnej deklarácie ľudských práv  a Európskej sociálnej charty ako aj pri presadzovaní primeraného spoločenského postavenia príslušníkov tretieho odboja ako je to bežné u veteránov protifašistického odboja zakladajúcich štátov Európskej únie.
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/ReeY5umSdbn

Organizácia je apolitická, nadstranícka a jej hlavným poslaním je dokumentácia zločinov komunizmu
V spolupráci s Ústavom  pamäti národa, presadzovanie kresťanskej morálky a humanitárnej pomoci.
Predsedom koordinačného výboru bude predložený na diskusiu a schválenie spoločne prijatý text.

„Slovenský zväz odboja proti totalite
Tretí odboj ako koalícia antikomunistických  a protitotalitných  síl Slovenskej republiky .

Charta prenasledovaných komunizmom.

Preambula

Signatári tejto charty, ktorí sú reprezentantmi KPVS, PV ZPKO,  VTNP PTP a SZČPV,  majúc na zreteli, že zásadným cieľom tejto koalície tretieho odboja je dosiahnutie jednoty  pri praktickom uplatňovaní všeobecnej deklarácie ľudských práv  OSN a Európskej sociálnej charty zdieľajúc spoločné presvedčenie, že z pamäte národa nemožno vymazať kruté prenasledovanie státisícov slovenských, resp. československých občanov z ideologických dôvodov v období komunizmu, presadzujúc spoločné úsilie o dosiahnutie primeraného spoločenského postavenia veteránov odboja ako je to samozrejme v zakladajúcich štátoch európskej únie a vediac, že len dôsledná morálne zodpovedná a efektívna spolupráca zabezpečí zmysluplný výkon týchto práv  a udržanie demokracie, uzavreli túto dohodu. 

I.. časť.

Zmluvné strany prijímajú zásadu apolitickosti, absolútneho konsenzu pri formovaní a praktickej realizácii spoločnej platformy  na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov.

článok 1
Z tohto dôvodu má každý  právo na slobodné vyjadrenie názoru a hlasovanie .

článok 2
Má právo byť volený do zodpovedných funkcií  a právo navrhovať kompetentných kandidátov.

článok 3
Právo na prospech zo spoločných sociálnych služieb                                        

II. časť.

Zmluvné strany konštatujú, že  pod pojmom tretí odboj sa rozumie individuálny odpor proti totalitnej komunistickej moci v zmysle Všeobecnej deklarácie OSN a príslušných zákonov Národnej rady Slovenskej republiky

článok 1
Tretí odboj je súhrne pomenovanie pre väznených, prenasledovaných, nasadených na nútenú prácu v rámci VTNP a PTP, odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR.

článok 2
Tretím odbojom sa vymedzuje viacgeneračné komunistické prenasledovanie občanov ČSR, ČSSR a SR.

článok 3
Protikomunistický a protitotalitný odboj má rovnaké filozofické a právne postavenie ako protifašistický odboj, pričom kopíruje relevantné tradície Európskej únie.

článok 4
Odboj symbolizuje jednotu kresťanských spolupatričnosti, morálnej zásadovosti a humanitárnej veľkorysosti .

článok5
Odboj je výlučne apolitická, nezisková dobrovoľná organizácia rovnocenných samostatných právnych subjektov poskytujúcich všeobecné prospešné služby.

                                  
Boh Vám žehnaj!

František Bednár predseda SZČPV

http://szcpv.org/14/obr/pv_zpko2014.pdf

Prílohy:

Na vedomie:  ÚPN, KPVS, PV ZPKO, VTNP PTP

http://szcpv.org/14/zjednotenie.html  

  Stefan Kosiewski

1 min 

Dňa 24. septembra 2014 sa v Bratislave v sídle Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie, na ktoré boli pozvaní poverení zástupcovia občianskych združení Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS), Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác-pomocných technických táborov (SZ VTNP-PTP) a Svetové združenie bývalých československých politických väzňov (SZČPV). Cieľom stretnutia, pod garantom Ústavu pamäti národa, bolo prijatie spoločného textu návrhu Memoranda o vzniku platformy prenasledovaných komunistickým režimom v Československu, ktorý uverejňujeme v plnom znení. Nasledujúce stretnutie sa uskutoční dňa 29. októbra 2014 o 11. 00 hod. v sídle ÚPN. Veríme, že poverení zástupcovia občianskych združení schvália uvedené Memorandum, aby následne mohlo byť slávnostne podpísané štatutármi týchto združení pri príležitosti 25. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu a rovnako veríme, že pietna spomienková akcia na Ružinovskom cintoríne v Bratislave pri Pamätníku obetiam komunizmu sa uskutoční za účasti zástupcov všetkých združení.

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Odoslané:
ÚPN
PV ZPKO
KPVS
SZ VTNP-PTP

Na vedomie:
TASR
SITA
Zastupiteľské úrady na Slovensku, EÚ, USA a ďalšie

NÁVRH MEMORANDA O VZNIKU PLATFORMY PRENASLEDOVANÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMOM V ČESKOSLOVENSKU http://szcpv.org/14/obr/memorandum.pdf

Výzva občianskym združeniam zastupujúcich bývalých politických väzňov, príslušníkov VTNP-PTP a... Dňa 24. septembra 2014 sa v Bratislave v sídle Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie, na... szcpv.org https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/756530174403504

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a dvě