O bezprawiu lokalnym w administracji do Wicepremiera Ziobro M44 ZR von Stefan Kosiewski SSetKh FO Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowiecki MOPS

Napsal sowa (») 9. 2. v kategorii rodina, přečteno: 834×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineprokuratura/img-5272-prezydent-miasta-tomaszowa-mazowiecki.jpg

audio: https://gloria.tv/post/wy8Gf7ePr9vQ4HwgjwqKJpE3A  dlatego kopię niniejszego Odwołania przesyłam do wiadomości Pana Wicepremiera Zbigniewa Ziobro, ponieważ na wicepremierze RP spoczywa odpowiedzialność za właściwe działanie nie tylko jednego resortu sprawiedliwości. https://t.co/tD0NMjAA5a  pic.twitter.com/TuxF6saW1T  — sowa (@sowa) February 9, 2020 Od: skosiewski@gmail.com <skosiewski@gmail.com> Wysłano: niedziela, 9 lutego 2020 Do: Wicepremier Zbigniew Ziobro Temat: ODWOŁANIE https://www.facebook.com/groups/229691487533367/permalink/792252981277212/

Screenshot-2020-02-10-o-bezprawiu-lokalnym-w-administracji-do-wicepremiera-ziobro-m44-zr-von-stefan-kosiewski-ssetkh-mops

https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/o-bezprawiu-lokalnym-w-administracji-do-wicepremiera-ziobro-m44-zr-von-stefan-kosiewski-ssetkh-mops/

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/813385075795491

                                                          źródło: wikipedia

https://yandex.ru/collections/card/5e41bb6896d03fad3332f986/

Jan Kowalski (nazwisko i imię zmienione) 97-200 Tomaszów Mazowiecki

                                                                                        Tomaszów Mazowiecki, 10 lutego 2020

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

                           (za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie zawitym)

ul. Słowackiego 19 97-300 Piotrków Trybunalski

tel./fax Sekretariat: (0-44) 649-79-20 Biuro: 649-64-98,649-78-66 sko@skopiotrkow.finn.pl

2020-02-10-xOd: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> Wysłano: poniedziałek, 10 lutego 2020 14:55 Do: skosiewski@gmail.com Temat: Delivery Status Notification (Failure) Wiadomość nie została dostarczona Podczas próby dostarczenia wiadomości na adres sko@skopiotrkow.finn.pl  wystąpił problem. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem serwera zdalnego. Odpowiedź: local-part of envelope RCPT address contains utf8 but remote server did not offer SMTPUTF8

                                                ODWOŁANIE

Szanowni Państwo,

niniejszym składam odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, nr decyzji: MOPS. V.42013.1408.4077.2019, antydatowanej na 13.01.2020 (uzyskanej przeze mnie dopiero w środę, 29 stycznia 2020 r. podczas osobistej interwencji w biurze MOPS), odwołanie od bezprawnej odmowy z dniem 1 listopada 2019 r. przedłużenia przyznawanego mi dotychczas specjalnego zasiłku opiekuńczego na moją 84-letnią Matkę Janinę Kowalską, który pobierałem dotychczas na podstawie pięciokrotnych, wcześniejszych decyzji MOPS; wyjaśniam, że w maju 2015 r. złożyłem wniosek o przyznanie mi specjalnego zasiłku opiekuńczego i po decyzji pozytywnej otrzymywałem do końca października 2019 r. przyznany mi zgodnie z prawem zasiłek. Podstawą jest Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003 (Dz.U. z 2018, poz. 2220 z późniejszymi zmianami).

Bezprawne, nieludzkie i niczym nieuzasadnione zaprzestanie wypłacania przyznanego mi wcześniej zasiłku opiekuńczego, po orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS z dnia 19.12.2019 roku, nr. Akt 042077248 o trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji i konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych mojej Mamy, sprowadziło się de facto do zaistnienia z winy urzędu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (MOPS) działania na szkodę bezsilnej, półślepej osoby, obywatela RP, wdowy po byłym Radnym Tomaszowa Mazowieckiego i pracowniku miejscowej jednostki wojskowej.

Screenshot-2020-02-10-sowa-auf-twitter-ziobropl-dlatego-kopi-niniejszego-odwoania-przesyam-do-wiadomoci-pana-wicepremie

Takie nieludzkie, szczególnie okrutne i bezlitosne robienie oszczędności w budżecie MOPS, kosztem zdrowia i życia ludzkiego, domaga się zawiadomienia Prokuratora Generalnego RP o bezprawiu dokonywanym lokalnie w administracji, nie tylko w sądownictwie RP, dlatego kopię niniejszego Odwołania przesyłam do wiadomości Pana Wicepremiera Zbigniewa Ziobro, ponieważ na wicepremierze RP spoczywa odpowiedzialność za właściwe działanie nie tylko jednego resortu sprawiedliwości.

Wnioskuję niniejszym o bezzwłoczne wypłacenie mi zaległych kwot za miesiące: listopad i grudzień 2019 a także zaległych, nie dokonanych wypłat kwot przysługujących zgodnie z ustawą za rok 2020 wnosząc, jak w moim Wniosku z 9.09.2019 o przyznanie kontynuacyjnie od 01.11.2019 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego, wobec zachodzenia przesłanek do przyznania takiego zasiłku. Wyjaśniam, że zgodnie z art. 79 a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 skorzystałem w złożonym Oświadczeniu 3 stycznia 2020 r. z możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, natomiast organ administracji publicznej był i jest zobowiązany kodeksem postępowania administracyjnego do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co mogłoby skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Niestety działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Dyrektor MOPS, pani mgr Jolanta Szustrowska, w podpisanym przez nią piśmie z datą 13.01.2020, nie odniosła się w żaden sposób do treści mojego Oświadczenia z 3 stycznia 2020.

Wnoszę wobec tego o uznanie w całości za nieważną kuriozalnej, pełnej błędów Decyzji Dyrektor MOPS, wydanej przez "Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowiecki", antydatowanej na dzień 13 stycznia 2020 r. (po kłamliwym wyjaśnieniu złożonym w piątek, 10 stycznia 2020 przez pracownicę biurową MOPS, panią Ewę, pokój 5,6, która w obecności świadka odmówiła podania swojego nazwiska wyjaśniając, że po skonsultowaniu się przez nią (wspomnianą urzędniczkę) ze swoją, nieobecną rzekomo w tym dniu w pracy przełożoną, zostanie mi dostarczona odpowiedź MOPS przez gońca, które to dostarczenie w rzeczywistości jednak nie nastąpiło, powodując moją interwencję osobistą w urzędzie.

Pani mgr Jolanta Szustrowska, występująca z up. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podpisując się pod bezprawną decyzją z 13.01.2020 mogła nie zdawać sobie sprawy z dokonywania przez siebie czynu zabronionego, określonego w art. 160 § 1 kk, winna zatem wiedzieć, iż orzecznictwo RP (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 lipca 1977 r. V KR 210/76) wskazuje w podobnym przypadku, że jeśli sprawca doprowadza do sytuacji, w której drugi człowiek zostanie narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała względnie ciężkiego rozstroju zdrowia, wówczas może wchodzić w rachubę odpowiedzialność karna.

Być może za bezprawnym pozbawieniem mojej osoby finansowej podstawy możliwości wykonywania najwyższego obowiązku rodzinnego, ukrywa się zamiar przekazania środków z budżetu MOPS na rzecz innej osoby, nie związanej rodzinnie z moją Mamą, obcego człowieka, który uczynił sobie z udzielania opieki źródło zarabiania w Tomaszowie Mazowieckim? Nie wiem tego, ale znane są powszechnie takie przypadki nie tylko w Tomaszowie. Nie kwestionuję działalności tych osób ani nie wskazuję na konieczność przeprowadzenia kontroli tej działalności, finansowanej przez Dyrektora MOPS z upoważnienia Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. Wskazuję tylko na błędy w działaniu organu administracji publicznej i protestuję przeciwko wyrządzonej mi krzywdzie.

Pragnę nadal korzystać, jak do 31 października 2019 z przysługującej mojej 84-letnie Mamie możliwości opiekowania się nią przez jedynego syna.

Img-5273

Nie wchodzę tu w polemikę z dziwaczną w całości Odmową, która w „Pouczeniu” przyniosła mi nie informację, ale mataczenie, że mogę… nie składać odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, albowiem „Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.

Protestuję zatem także przeciwko bezczelnemu pouczaniu obywateli przez niekompetentnych urzędników działających na szkodę obywateli.

Z szacunkiem Jan Kowalski (nazwisko zmienione)

audio: https://gloria.tv/post/wy8Gf7ePr9vQ4HwgjwqKJpE3A  dlatego kopię niniejszego Odwołania przesyłam do wiadomości Pana Wicepremiera Zbigniewa Ziobro, ponieważ na wicepremierze RP spoczywa odpowiedzialność za właściwe działanie nie tylko jednego resortu sprawiedliwości

=========================

Wysłane wcześniej przez Internet z adresu: sowa magazyn sowa.magazyn@yandex.com

Screenshot-2020-02-10-sowa

Hymn Konfederatów Barskich audio: https://gloria.tv/post/Dx4kSCpECuen4tUYRTkmZCXeQ

https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/spychalski-ssetkh-genesis-m43-mowa-grobowa-pdo377-im-letzten-moment-von-stefan-kosiewski-4d/

Screenshot-2020-02-10-przeslanie-na-may-day-pdo577-pdo640-prokuratura-rejonowa-w-tomaszowie-maz-czy-zbigniew-ziobroaudio: https://gloria.tv/post/2HQoBwQmn6RS2spxVop82cyrb

https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/przeslanie-na-may-day-pdo577-pdo640-prokuratura-rejonowa-w-tomaszowie-maz-czy-zbigniew-ziobro/


Feb 10 Matematyczne zasady harmonii i piękna 11 wtorek, luty 2020, 18:00 Wykład nr 34. Zasada triady na przykładzie żywego organizmu. Fraktale złotego podziału. Rozwój w potrójnej złotej spirali. Trzy niezbędne interakcje ciała. Specyfika żywego organizmu. Przykłady rozwoju.Wygłosi Prof. dr nauk fiz.-matem. Anatolij Sergeevich Charitonov

Цикл лекций Математические начала гармонии и красоты
Дата:
11 Вт, февраль 2020, 18:00
Лекция №34.
Принцип триадности на примере живого организма.
Фракталы золотые пропорции.
Развитие по тройной золотой спирали.
Трёхсущностное взаимодействие организма.
Специфичность живого организма.
Примеры развития.
Обсуждение.
Читает к. физ.-мат. н. Анатолий Сергеевич Харитонов.
Телефон для справок:
8-499-241-06-15
Место проведения

Центр чтения и творческого развития

Адрес:
Глазовский пер., Д. 4, стр. 8
проезд от метро Смоленская, проход через улицу Арбат по Денежному переулку, дом слева.
Работы Харитонова А.С. размещены на сайте академии тринитаризма
http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm

Https://www.youtube.com/channel/UC5Bd ... Школа лёгкого смысла
Института Время, биофак МГУ.
Жду отзывов, вопросов и обсуждений, можно по электронной почте.

https://youtu.be/fjYqvAjzKzk  Tsikl lektsiy Matematicheskiye nachala garmonii i krasoty Data: 11 Vt, fevral' 2020, 18:00 Lektsiya №34. Printsip triadnosti na primere zhivogo organizma. Fraktaly zolotyye proportsii. Razvitiye po troynoy zolotoy spirali. Trokhsushchnostnoye vzaimodeystviye organizma. Spetsifichnost' zhivogo organizma. Primery razvitiya. Obsuzhdeniye. Chitayet k. fiz.-mat. n. Anatoliy ergeyevich Kharitonov. Telefon dlya spravok: 8-499-241-06-15 Mesto provedeniya   Tsentr chteniya i tvorcheskogo razvitiya Adres: Glazovskiy per., D. 4, str. 8 proyezd ot metro Smolenskaya, prokhod cherez ulitsu Arbat po Denezhnomu pereulku, dom sleva. Raboty Kharitonova A.S. razmeshcheny na sayte akademii trinitarizma http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm Https://www.youtube.com/channel/UC5Bd ... Shkola logkogo smysla Instituta Vremya, biofak MGU. Zhdu otzyvov, voprosov i obsuzhdeniy, mozhno po elektronnoy pochte.

GWIAZDA PITAGOREJSKA

w pentagramie krzyżuje kule ortopedyczne
dłuższy odcinek do mniejszego ma się tak
jak suma obu do większego odcinka kreśli
na piasku złoty podział pozdrawia cięcie


Archimedes przed Jezusem kreśli na piasku
swoje koła przed nim zaś pozdrawiają się
Pitagorejczycy kątem półpełnym wpisanym
w horyzont poznania się po tym co skrytehttps://twitter.com/sowa/status/1003986203039948800 https://vk.com/wall467751157_189
-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Алексей Назаревский В-73 <president@clubvi.ru>
Wysłano: niedziela, 9 lutego 2020 06:00
Do: + Косиевский Штефан <skosiewski@gmail.com>
Temat: Приглашение

К. физ.-мат. н. Анатолий Сергеевич Харитонов приглашает: Цикл лекций Математические начала гармонии и красоты 11 Вт, февраля  2020, 18:00 См приложение ...
Всегда с уважением и всегда на связи,
Александр Гарунович Ибрагимов Запад - 78 Ректор Школы Здравого Смысла при КТ ВИИЯ КА (Школа создана в 2008) Вице-президент КТ ВИИЯ КА alexibr@mail.ruhttp://shzs.info/ Алексей Николаевич Назаревский Восток - 73 Начальник Клуба Товарищей Военного Института Иностранных Языков Красной Армии Проректор ШЗС при КТ ВИИЯ КА president@clubvi.ruwww.clubvi.ru
Клуб создан 31 августа 1999 года Знающие сроки не суетятся.

https://www.youtube.com/channel/UC5Bd7vj6oszn4khEubQdyjA

929/5000 Cykl wykładów Matematyczne zasady harmonii i piękna
Data:
11 wtorek, luty 2020, 18:00
Wykład nr 34.
Zasada triady na przykładzie żywego organizmu.
Fraktale złotego podziału.
Rozwój w potrójnej złotej spirali.
Trzy niezbędne interakcje ciała.
Specyfika żywego organizmu.
Przykłady rozwoju.
Dyskusja
Wygłosi Prof. dr nauk fiz.-matem. Anatolij Sergeevich Kharitonov.
Telefon do zapytań:
8-499-241-06-15
Miejsce

Centrum czytania i twórczego rozwoju

Adres:
Glazovsky per., D. 4, s. 8
przejazd z metra Smoleńska, przejście ulicą Arbat na linii Denezny, dom po lewej stronie.

PDF: O bezprawiu lokalnym w administracji do Wicepremiera Zbign

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a třináct